Zmiany w PIT 2017 i CIT 2017 dotyczące opodatkowania usług za granicą

  • 24.10.2016, 09:03 (aktualizacja 24.10.2016 09:07)
  • Admin Admin
Zmiany w PIT 2017 i CIT 2017 dotyczące opodatkowania usług za granicą
Zmiany w PIT 2017 i CIT 2017 w zakresie opodatkowania dochodów nierezydentów wprowadzane w 2017 roku wynikają z nowelizacji ustaw o PIT i CIT. Zaostrzone regulacje spowodują, że w 2017 roku usługi zagraniczne będą zawsze z podatkiem u źródła. Wprowadzane regulacje mają na względzie interes fiskalny państwa.

Dotychczasowe rozbieżności interpretacyjne

W dotychczasowej praktyce często występowały rozbieżności interpretacyjne przy ustalaniu, czym są przychody uzyskiwane przez nierezydentów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegające opodatkowaniu w Polsce.

W jednych interpretacjach uwzględniano dwa elementy stanu faktycznego, które powinny wystąpić łącznie, a mianowicie łącznik osobowy i łącznik terytorialny. Inaczej mówiąc wypłaty dokonuje płatnik  z siedzibą i miejscem zamieszkania na terytorium Polski i  dochód musi powstać również na terytorium Polski.

W innych interpretacjach przepisu łącznik terytorialny był pomijany i uznawano, że sama wypłata na rzecz zagranicznego podmiotu jest wystarczająca, aby powstał obowiązek podatkowy.

Wprowadzenie zmian w PIT 2017 i CIT 2017

W wyniku nowelizacji ustaw  od 1 stycznia 2017 z przepisów będzie wynikać jednoznacznie, ze podatek należny jest od każdej płatności dokonywanej przez polskiego przedsiębiorcę na rzecz zagranicznego dostawcy. Chodzi o należności licencyjne (np. za wynajem maszyny), ale również o usługi niematerialne (np. prawne). Ustawodawca wskazał, że za przychody osiągane na terytorium Polski przez nierezydentów uważa się: “dochody (przychody) z tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.”

Inaczej mówiąc, mimo że umowa dotycząca np. wynajmu maszyny zostanie podpisana za granicą i tam wykonana, to spółka zagraniczna będzie musiała zapłacić podatek w Polsce od  należności licencyjnych wypłacanych przez polskiego przedsiębiorcę.

Obowiązek podatkowy nierezydenta z kolei  rodzi konieczność pobrania przez polskiego płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego u źródła.

Umowy międzynarodowe

Istotne są jeszcze zapisy międzynarodowych  umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę z poszczególnymi krajami. Maja one pierwszeństwo przed krajowymi przepisami. Wprowadzana zmiana przepisów w PIT 2017 i CIT 2017 nie może zmienić interpretacji wynikającej z takiej umowy.


Aby jednak zastosować taką umowę, niezbędny jest ważny certyfikat rezydencji podatkowej. Jeśli polski płatnik go nie dostanie, a zagraniczny kontrahent nie zgodzi się, aby kwota wypłaty dla niego była niższa o 20% od widniejącej na fakturze, to ciężar podatku spadnie na niego.

 

Artykuł sponsorowany

Admin Admin
Podziel się:

Pozostałe