Przydzielanie godzin korekcyjno-kompensacyjnych

  • 22.11.2018, 15:00
  • Grupa Tipmedia
Przydzielanie godzin korekcyjno-kompensacyjnych
Godziny korekcyjno-kompensacyjne powinny być przydzielane w charakterze ponadwymiarowych. Poznaj dokładne regulacje.

W orzecznictwie wskazano, że pensum nauczyciela prowadzącego zajęcia korekcyjno-kompensacyjne jest uregulowane w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 15 marca 2013 r., IV SA/Wr 714/12). W przepisach nie wyróżnia się bowiem odrębnego stanowiska nauczyciela prowadzącego zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne. Zajęcia te są realizowane według dotychczasowego pensum nauczyciela. W tym zakresie nic się nie zmieniło od 1 września 2018 r., gdyż nowelizacja Karty Nauczyciela nie przewiduje wprowadzenia odrębnego pensum dla wyżej wymienionych zajęć.

Jak wynika z uzasadnienia wskazanego wyroku: zacytowana regulacja, jak wyżej powiedziano, pozwala na określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, jednakże tylko podmiotom enumeratywnie w nim wymienionym, gdyż tego rodzaju wyliczenie zawiera w swym całokształcie. Wbrew przyjętej przez organ uchwałodawczy interpretacji omawiany przepis, we fragmencie „nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3 (...)”, dotyczy nauczycieli konkretnych szkół, tzn. tych szkół, których typ, rodzaj nie został wymieniony w ust. 3 art. 42 ustawy. W tej części stanowczo nie zawiera on delegacji dla organu prowadzącego szkołę, do tworzenia na jego podstawie innych stanowisk nauczycieli niż przewidziane przez ustawodawcę."

Z powyższego można wyprowadzić wniosek, że nauczyciel realizujący godziny korekcyjno-kompensacyjne nie zajmuje odrębnego stanowiska pracy (i organ prowadzący nie ustala dla niego odrębnego pensum), lecz realizuje te godziny w ramach stanowiska nauczyciela szkoły. Co za tym idzie, w przedstawionej sytuacji godziny korekcyjno-kompensacyjne powinny być przydzielone w ramach pensum 18-godzinnego. Nie istnieje więc podstawa do ustalania pensum łączonego (art. 42 ust. 5c Karty Nauczyciela), gdyż nauczyciel zajmuje jedno stanowisko pracy.

W konsekwencji nadal powinien utrzymywać się stan, w którym nauczyciel ma przydzielone 2 godziny ponadwymiarowe. Aby doprowadzić do zgodności z prawem, należy podjąć negocjacje z dyrektorem, w których można podjąć próbę przekonania go, opierając się o przytoczone orzecznictwo. Niestety w braku porozumienia pozostanie jedynie droga sądowa, a mianowicie dochodzenie wyrównania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.

Podstawa prawna:

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 967) - art. 42.

 

Michał Kowalski – ekspert portalu ePedagogika.pl

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: